ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสะพาน เกาะกลางถนน ศาลาที่พักริมทาง และพื้นที่สองข้างทาง

การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและการขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตประปา

การก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ประตูปิด – เปิด
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมและให้ความรู้ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

การจัดระเบียบสังคม ป้องกันปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และภัยธรรมชาติต่าง ๆ (วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ)
 
การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบล

การป้องกัน ควบคุม และการระงับการระบาดของโรค
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อทอง

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษาเพื่อ การเรียนรู้ทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในตำบลบ่อทอง

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขนงต่าง ๆ
 
การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในตำบลบ่อทอง

การพัฒนาแหล่งน้ำทางธรรมชาติแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค การชลประทาน ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 
การส่งเสริมการเรียนรู้ การเมือง การปกครอง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักกฎหมาย
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 


     
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  
  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140  
  โทรศัพท์ : 055-906-418 โทรสาร : 055-906-419  
     
  จำนวนผู้เข้าชม 1,253,824 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561  
  จัดทำโดย : NAXsolution.com