หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสะพาน เกาะกลางถนน ศาลาที่พักริมทาง และพื้นที่สองข้างทาง

การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและการขยายเขตไฟฟ้า

การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตประปา

การก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ประตูปิด – เปิด
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมและให้ความรู้ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

การจัดระเบียบสังคม ป้องกันปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน และภัยธรรมชาติต่าง ๆ (วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ)
 
การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบล

การป้องกัน ควบคุม และการระงับการระบาดของโรค
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อทอง

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษาเพื่อ การเรียนรู้ทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในตำบลบ่อทอง

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแขนงต่าง ๆ
 
การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในตำบลบ่อทอง

การพัฒนาแหล่งน้ำทางธรรมชาติแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค การชลประทาน ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 
การส่งเสริมการเรียนรู้ การเมือง การปกครอง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักกฎหมาย
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 


     
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-418 โทรสาร : 055-906-419  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-4029
     
  จำนวนผู้เข้าชม 5,275,814 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10