หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวนวลศรี ยอยยิ้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
โทร : 055-906418 ต่อ 601, 089-6445948
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-906418 ต่อ 201 , 087-3142941
นางสาวภิรมย์ อยู่นิ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-906418 ต่อ 701 , 081-7406603
นายธนาธิป วังวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055- 916418 ต่อ 501, 063-4539828
นางสาววิลาสินี ชูกลิ่น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 055-906418 ต่อ 301
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน