หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหาร
บุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการ
ประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนวลศรี ยอยยิ้ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
โทร : 055-906418 ต่อ 601
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.055-906418, 087-3142941


นางสาวภิรมย์ อยู่นิ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 055-906418, 081-7406603


นายธนาธิป วังวิเศษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.055- 916418, 063-4539828


นายศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 055-906418, 087-3142941
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน