ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับตำบล
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง การเกษตรกรรม ประชาชนในตำบลบ่อทอง ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทดำ หรือ ชาวลาวโซ่ง มักมีการประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีเดิม อยู่อย่างเหนียวแน่น ใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีศาสนาเป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวจิตใจนอกจากนี้ประชาชนในตำบลบ่อทอง ทุกคนยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
<