หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฏิบัตงานของท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฎบัติงานธุรการ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)