หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อทอง
เกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.บ่อทอง
ศาสนสถาน ในตำบลบ่อทอง
วัดดอนอภัย
วัดกวางทอง
ผลิตภัณฑ์ ในตำบลบ่อทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้เห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 


-กิจการสภา- [ 18 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 213 


-vdo- [ 18 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 235 
 
 
 
     
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 18 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 751 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 159  
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 18 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 169  
 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.3/ว 2320 ลว 31 มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว2319ลว 31 มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2354 ลว. 1 เม.ย. 63 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2269 ลว. 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาส 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/2334 ลว.1 เม.ย.63 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
การสนับสนุน งปม.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต CCTV ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2270 ลว 31 มี.ค. 63 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 91 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 3) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 172 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 2) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 168 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 1) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 162 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 129 
การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 92 
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว 2268 ลว 31 มี.ค. 63 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ที่ พล 0023.3/ว 215 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
แจ้ง อ.เมือง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 5072 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2235 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 279 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 2236 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 93 
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2263 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอส่งข้อมูลระดับน้ำกักเก็บ ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ ที่ พล 0023.3/ว 2246 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
แจ้ง อ.เมือง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5091 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
เร่งรัดตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 216 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
 
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5376-5421 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว997  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5138-5213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1024  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/5226-5229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3/ว1021  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1015  [ 30 มี.ค. 2563 ]
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
   
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (18 มี.ค. 2563)    อ่าน 1979  ตอบ 1  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (6 ธ.ค. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 710  ตอบ 0  
 
 
อบต.วังพิกุล [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำนาท้องมนต์ หมู่ที่ 6 ตำบลนคร [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแขม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำกุ่ม [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง จัดตั้งด่านภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลวังทอง จำนวน ๑๒ ด่าน เพื่อคัดกรองประ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านแยง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ 2 เมษายน 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ติดตาม ผู้ที่เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ และปริมณฑล [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ นับสนุนและอำนวยความสะดวกในการออกปฏิบัติการเคลื่อนที่ในด่านตรวจหมู่4ต.ปลักแรด อ บ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการออกปฏิบัติการเคลื่อนที่และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิที่ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการออกปฏิบัติการเคลื่อนที่ในด่านตรวจหมู่4บ้านหนองแขมแ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดการปฏิบัติการตั้งด่านคัดกรองเพื่อป้องกัน Covid19 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป่า เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำเดือนมีน [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรบ้านบ่อทอง (เกษตรทฤษฎีใหม่)ศูนย์การเรียนรู้เกษตรบ้านบ่อทอง เกษตรทฤษฎีใหม่
 
  
   
     
   
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-418 โทรสาร : 055-906-419  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-4029
     
  จำนวนผู้เข้าชม 1,869,643 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10