หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ่อทอง
เกษตรทฤษฎีใหม่ อบต.บ่อทอง
ศาสนสถาน ในตำบลบ่อทอง
วัดดอนอภัย
วัดกวางทอง
ผลิตภัณฑ์ ในตำบลบ่อทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้เห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป

 
 


-กิจการสภา- [ 18 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 198 


-vdo- [ 18 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 216 
 
 
 
     
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 18 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 221 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 135  
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 18 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 153  
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน ก.ย. 62 ที่ พล 0023.5/ว 49 ลว. 21 ม.ค. 63 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ พล 0023.3/ว 513 ลว 22 ม.ค. 63 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 491 ลว 22 ม.ค. 62 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับประมาณตรง(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 490 ลว 22 ม.ค. 63 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 โครงการขยายเขตประปา/ซ่อมแซม ในพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำปานกลาง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 481 ลว 21 ม.ค. 63 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีทึี่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 043 ลว 21 ม.ค. 63 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับประมาณตรง(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 042 ลว 21 ม.ค. 63 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 ในพื้นที่เสี่ยงการขาดแคลนน้ำปานกลาง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 041 ลว 21 ม.ค. 63 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
โครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการทำฎีกาเบิกจ่ายของ แต่ล่ะหน่วยงานใน อปท. ที่ พล 0023.5/ว434 ลงวันที่ 20 ม.ค. 63 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 63 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ พล 0023.5/ว836 ลงวันที่ 20 ม.ค. 63 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 99 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 1 ค่าบำเหน็จ บำนาญ ที่ พล 0023.5/1071 ลว. 20 ม.ค. 63 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ก.ย. 62 ที่ พล 0023.5/ว 383 ลว. 16 ม.ค. 63 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 103 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสุตรบริหารการศึกษาและสวัสดิการสังคม [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
โครงการฝึกอบรมหลักสุตรถนนปลอดภัย \"Road Safety\" [ 20 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
โครงการอบรมหลักสูตร \"ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่\" รุ่น 8 [ 20 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่านดิน ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 412 ลว 17 ม.ค. 63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป รอบ 2 ที่ พล 0023.5/ว 428 ลว. 17 ม.ค.63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 182 
การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.2/ว 414 ลว 17 ม.ค. 63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 108 
 
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196  [ 21 ม.ค. 2563 ]
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว194 [QR Code]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว185  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว190 [เอกสารแนบ]  [ 21 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว189  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว187  [ 21 ม.ค. 2563 ]
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด กสว. มท 08203/ว177  [ 21 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.คท. มท 0808.2/806-880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว178  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว176  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0809.3/ว161  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/669-744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส2 สน.คท. มท 0808.2/665-668 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว170  [ 20 ม.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว164  [ 17 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว163  [ 17 ม.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว159 [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 17 ม.ค. 2563 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
 
 
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (6 ธ.ค. 2562)    อ่าน 45  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 1917  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 686  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านป่า เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (พร้อมติดตั้ง) หมู่ 10 บ้ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (พร้อมติดตั้ง) หมู่ 5 บริ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (พร้อมติดตั้ง) หมู่ 5 บริ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สมอแข การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ทต.พรหมพิราม รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สมอแข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 63 
ทต.นครไทย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างฝายชะลอน้ำที่บริเวณแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำพาย [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงตามระยะ 211,812 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลางหมาย [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา แผนการใช้จ่าบเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรบ้านบ่อทอง (เกษตรทฤษฎีใหม่)ศูนย์การเรียนรู้เกษตรบ้านบ่อทอง เกษตรทฤษฎีใหม่
 
  
   
     
   
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ่อทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-906-418 โทรสาร : 055-906-419  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-4029
     
  จำนวนผู้เข้าชม 1,686,601 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10